Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Poskytovatel

MORE THAN PILATES s.r.o.

Sídlo: Nám. 14. října.496/13, Praha 5 – Smíchov, 150 00

IČ: 28436661

DIČ: CZ28436661

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141383

pro prodej a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.morethanpilates.cz, dále jen „Poskytovatel“.

kontaktní e-mail:mail@morethanpilates.cz

kontaktní telefon:+420 224241322

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky Poskytovatele platí pro prodej a poskytování služeb v internetovém obchodě pod ikonkou „rezervace“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.morethanpilates.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Poskytovatelem.

Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Veškeré smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Klientem se řídí těmito obchodními podmínkami. Vztahy zde neupravené se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Obchodní podmínky jsou součástí internetového obchodu „MTP“ a vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Klienta. Klient bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou pro smluvní strany závazné. Zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že se s nimi seznámil a že tyto obchodní podmínky akceptuje.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Pro osoby, které nakoupí služby od Poskytovatele v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, se neuplatní ochrana spotřebitele uvedené v těchto VOP, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

Vymezení pojmů

Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní služby.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Služby prodávané a poskytované prostřednictvím webového rozhraní jsou služby v oblasti tělovýchovy, sportu a zdravého životního stylu, zejména služby pilates, různé druhy individuálních i skupinových cvičení (včetně služeb osobního trenéra), workshopy.

Happy lunch hours jsou zvýhodněné hodiny pillates, probíhající každý všední den od 12:00 hod. a každý pátek od 12:00 hod. a 13:00 hod.

Uzavření smlouvy

Klient provádí objednávání služeb:
1) v rámci registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní nebo
2) bez registrace ve webovém rozhraní, tj. přímo prostřednictvím webového rozhraní – vyplněním formuláře

Objednávka bez registrace (objednávka učiněná jinak než z uživatelského účtu) musí obsahovat přesný název objednávané služby (případně číselné označení), množství (resp. délka) a osobní údaje Klienta (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

Klient, na základě jím provedené registrace ve webovém rozhraní, může přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Klient provádět objednání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet Klienta, a to zejména v případě, kdy Klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti z příslušné kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

Pro objednání služby vyplní Klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje zejména informace o službě, způsobu platby a identifikační údaje Klienta.

Před zasláním objednávky Poskytovateli je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Klient Poskytovateli kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Kupní smlouva mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavřena přijetím objednávky ze strany Poskytovatele, které je zasláno Klientovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Klienta.

Kupní smlouvou se Poskytovatel zavazuje dodat Klientovi služby uvedené v objednávce a Klient se zavazuje za tuto poskytnutou službu od Poskytovatele zaplatit Poskytovateli kupní cenu služby uvedenou v objednávce.

Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Uváděné ceny jsou konečné (včetně všech poplatků, nákladů, DPH).  Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté Poskytovatelem Klientovi nelze vzájemně kombinovat, ledaže Poskytovatel uvede výslovně jinak.

Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám.

Platební podmínky a poskytnutí služby

Způsob platby uvede Klient v objednávce. Klient má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli uvedených ve webovém rozhraní  některým z níže uvedených způsobů:
1) bezhotovostně bankovním převodem na účet uvedený při platbě

2) v hotovosti, v místě uvedeném na webovém rozhraní pro využití služby

3) platební kartou, v místě uvedeném na webovém rozhraní pro využití služby.
Platba služby je splatná v českých korunách (Kč). V případě bezhotovostní platby je Klient povinen uhradit kupní cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby – číslem objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Kupní cena musí být uhrazena před poskytnutou službou.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při poskytnutí služby. Není-li dohodnuto jinak, je kupní cena splatná před započetím poskytování služby. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, vždy však musí být uhrazena před poskytnutou službou.

Zvýhodněné cvičení „Happy lunch hours“ musí být zaplaceno před poskytnutou službou hotově v místě uvedeném na webovém rozhraní.

Služba je vždy poskytována na místě a v termínu uvedeném na webovém rozhraní.

Klient si může zakoupit zvýhodněnou službu, spočívající v nákupu několika lekcí dohromady, dále jen “balíčky lekcí”. Pro nákup balíčků lekcí platí pravidla uvedená výše pro nákup lekcí.

Platnost balíčku lekcí:
10 individuálních lekcí platnost 3 měsíce od data zakoupení balíčku.

20 individuálních lekcí platnost 6 měsíců od data zakoupení balíčku.

5 skupinových lekcí platnost 2 měsíce pouze Happy launch houres od data zakoupení balíčku.

10 skupinových lekcí platnost 3 měsíce včetně Happy launch houres od data zakoupení balíčku.

20 skupinových lekcí platnost 6 měsíců od data zakoupení balíčku.

Odstoupení od kupní smlouvy

Klient bere na vědomí, že má právo do 14 dnů od uzavření smlouvy od smlouvy odstoupit a to pro případ, kdy mu nebyla ještě služba poskytnuta.

Odstoupení od kupní smlouvy může Klient zaslat na Kontaktní adresu či e-mail Poskytovatele.

Poskytovatel vrátí Klientovi peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Klientem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Klienta přijal.

Odstoupí-li Klient od smlouvy, a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Klienta začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Klient Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Storno podmínky

Klient může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele, nebo prostřednictvím rezervačního systému ve webovém rozhraní Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

Poskytovatel bude Klientovi účtovat poplatek za zrušení/přesunutí individuální či skupinové hodiny Pilates a to takto:

Poplatek za zrušení/přesunutí individuální hodiny Pilates
0% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky více než 24 hodin před jejím začátkem.
100% ceny výuky — při zrušení/přesunu výuky v době kratší než 24 hodin před jejím začátkem, případně při nedostavení se.

 
Poplatek za zrušení/přesunutí skupinové hodiny Pilates
100% ceny výuky — při zrušení/přesunu případně při nedostavení se.

Poskytovatel bude Klientovi účtovat poplatek na vzdělávací akce (workshopy a certifikační programy) a to takto:

50% z ceny akce: při zrušení rezervace o více než 7 dní před začátkem plánované akce

75% z ceny akce: při zrušení rezervace o více než 3 dny před začátkem plánované akce

100% z ceny akce: při zrušení rezervace 1 den před začátkem plánované akce

0% z ceny akce: pokud za sebe zajistí Klient náhradu

Vrácení části kupní ceny v případě storna objednávky dle shora uvedených principů probíhá pouze formou navýšení kreditu na účtu Klienta v rezervačním systému MTP.

Odpovědnost za vady

Práva Klienta z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Klient u Poskytovatele na Kontaktní adrese Poskytovatele, případně v místě poskytování služby. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Prodávající obdržel od Klienta oznámení o reklamaci služby.

Poskytovatel odpovídá Klientovi za to, že poskytovaná služba je ve shodě s kupní smlouvou.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Klientem nedohodnou jinak.

V případě sporné reklamace rozhodne Poskytovatel o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje Klienta jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou poskytovatelem zneužity.

Klient souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zpracováním osobních údajů Klienta může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Klient má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Klienta odstranit z databáze. Osobní údaje Klienta jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Klienta Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby Klientovi, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta. Klient dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět může Klient kdykoli odvolat.

Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených kupní smlouvou (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými ve webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z webového rozhraní.

Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a Osvědčení o rekvalifikaci č.j.: 029/2010-50-A. Činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolení.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouvu včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Klientovi na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.